Archiwum dla ‘Choroby’ Kategorii

Insulina jest podstawowym lekiem, ratującym życie w cukrzycy insulinozależnej. Otrzymywana jest na skalę fabryczną z trzustek wołowych i wieprzowych. Lek może zawierać oprócz insuliny inne hormony wytwarzane w trzustce: glukagon, PP, VIP, somatostatynę. Insulina ulega rozkładowi pod wpływem enzymów trawiennych, stąd konieczność stosowania pozajelitowego. W użyciu są liczne rodzaje insulin, różniące się: pochodzeniem — mogą być preparaty jednogatunkowe, uzyskiwane z trzustek różnych gatunków zwierząt: wołowe, wieprzowe, owcze, rybie lub mieszane: […]

Kategorie: Choroby

Dla skutecznego leczenia śpiączki ketonowej ważny jest pośpiech i nieustające współdziałanie zespołu leczącego, w skład którego wchodzi: lekarz i przynajmniej 1 pielęgniarka, nie opuszczającego pacjenta do chwili odzyskania świadomości. Niezbędna jest stała współpraca z laboratorium. Postępowanie musi się opierać na wnikliwej ocenie stanu chorego i otrzymanych wyników laboratoryjnych, a następnie na elastycznym stosowaniu proponowanych zasad leczenia. Jak zwykle w praktyce klinicznej, każdy schemat może być niebezpieczny. Należy założyć kartę leczenia […]

Kategorie: Choroby

Każde towarzyszące objawy zakażenia należy leczyć wg zasad stosowanych w ciężkich zakażeniach dzieci bez cukrzycy, pamiętając o przejściowych zaburzeniach odporności i hamującym wpływie zakażeń na działanie insuliny. Pacjenta należy ogrzać i wypłukać mu żołądek, jeśli są wymioty i objawy zalegania, a następnie podać tlen. Bezwzględnie trzeba zapewnić sobie stały dostęp do żyły, tak aby nie było żadnych przeszkód w pobieraniu krwi i szybkim przetaczaniu płynów. Starannie unikać zanieczyszczenia krwi przetaczanyóii […]

Kategorie: Choroby

Leczenie nawadniające jest podstawą leczenia wszystkich przypadków kwasicy ketonowej. Dzienne zapotrzebowanie na wodę u dzieci wynosi 2000 ml/m2 powierzchni ciała. Straty płynu pozakomórkowego obliczać można wg ubytku masy ciała i klinicznych objawów odwodnienia. Zasadą jest, aby w pierwszej dobie leczenia uzupełnić tylko połowę strat wodnych, poza podstawowym pokryciem, wobec niebezpieczeństwa zatrucia wodnego. Podstawowym płynem nawadniającym jest fizjologiczny roztwór soli, do którego dodaje się zależnie od potrzeby: potas, glukozę lub wodorowęglan […]

Kategorie: Choroby

Jeżeli glikemia obniży się do 250 mg/100 ml, fizjologiczny roztwór soli miesza się z 5 lub 10% glukozą w stosunku 2:1 lub 1:1, tak aby utrzymać poziom w granicach 200—250 mg/100 ml. W razie hipoglikemii należy uzupełniać płyn kropiówkowy glukozą hipertoniczną. Fizjologiczny roztwór soli z glukozą podajemy od początku leczenia: dzieciom od 5—4 roku życia, jeśli śpiączka przebiega z dużą kwasicą i względnie niską glikemią. Hipokalemia jest zjawiskiem nieuniknionym. Ujawnia […]

Kategorie: Choroby

Stosowanie środków alkalizujących jest w chwili obecnej najbardziej kontrowersyjnym problemem terapeutycznym. Opierając się na doświadczeniach własnych w naszej klinice stosujemy leczenie alkalizujące w śpiączce ketonowej. Zasady alkalizowania są ściśle zindywidualizowane: Natrium bicarbonicum przetaczane jest jako roztwór o stężeniach od 1,4 do 3,0%. Lek ten podajemy zawsze przy pH 7,20 i kończymy przy poziomie pH krwi 7,25—7,30. Dawkę wodorowęglanów obliczamy indywidualnie, zależnie od efektów alkalizujących pierwszej infuzji wodorowęglanów. Pierwsza dawka wynosi […]

Kategorie: Choroby

Pierwsza i druga doba po opanowaniu śpiączki lub ciężkiej kwasicy ketonowej wymaga starannej kontroli klinicznej i laboratoryjnej chorego. Jest to bowiem okres bardzo chwiejnej równowagi i nawrót niewyrównania jest w każdej chwili możliwy. W związku z tym konieczne jest prowadzenie bilansu węglowodanowego, obliczanie wydalania płynów, kontynuowanie kontroli glikemii za pomocą dobowego profilu oraz sprawdzanie poziomu Na, K, Cl, a jeśli trzeba Mg, Ca, P. Równowagę kwasowo-zasadową sprawdzać należy w razie […]

Kategorie: Choroby

Zapotrzebowanie na insulinę w pierwszej i nierzadko w drugiej dobie wynosi na ogół ok. 2 j./kg m.c., ale bywa niższe i dlatego, jak zawsze, należy je indywidualnie oceniać. Podajemy IK lub IMx 4 razy na dobę, przed głównymi posiłkami i około północy. Podział zapotrzebowania dobowego, obliczonego na 2 j./kg m.c. przedstawia się następująco: ok. godz. 2400 podać do dawki dobowej, po tej iniekcji podanie posiłku nie jest konieczne, resztę planowanej […]

Kategorie: Choroby

Mieszanka Shohla jest silnie alkalizująca. Jeżeli więc dziecko będzie miało np. wyrównaną kwasicę metaboliczną i ketozę, dawka ta może okazać się zbyt duża. Przy kwasicy metabolicznej miernie niewyrównanej dawka 50 ml/m2 może być wystarczająca albo zbyt mała. Dlatego w tych przypadkach najwygodniej jest podać połowę planowanej dawki dobowej, po czym sprawdzić efekt alkalizujący po 6—8 godzinach i zależnie od wyniku skorygować dawkę mieszanki Shohla na dalszy ciąg doby. Jeżeli w […]

Kategorie: Choroby

Po 2—4 dobach stosowania w 2 iniekcjach insulin IMx + ISL można podejmować próby przejścia na 1 iniekcję. Jeżeli dotychczasowe zapotrzebowanie na insulinę było ustabilizowane, to np. planując podanie IL + IMx stosujemy ok. 50% dawki dobowej w postaci IL i ok. 50% w postaci IMx. Nie można niestety stosować ściśle arytmetycznych reguł dawkowania, gdyż niemal każde dziecko ma własny model zapotrzebowania na insulinę. Dlatego, zanim się ustali indywidualne zapotrzebowanie, […]

Kategorie: Choroby

Na stan ten składają się kliniczne objawy niewyrównania cukrzycy, tzn. wielomocz, pragnienie, mierne objawy odwodnienia, jak np. podsychające błony śluzowe i gęsta lepka ślina w jamie ustnej oraz przyspieszenie akcji serca bez zaburzeń ciśnienia tętniczego krwi. W badaniach biochemicznych stwierdza się cukromocz z acetonurią, hiperglikemią, mierną ketonemią lub jej brak, wreszcie wyrównaną lub miernie zaburzoną kwasicę metaboliczną. Postępowanie w tej sytuacji zależy od tego, czy dziecko wymiotuje i czy przyczyną […]

Kategorie: Choroby

Wartości insulinemii w tych stanach odpowiadają na ogół poziomom insulinemii u pacjentów ze śpiączką ketonową. Przypuszcza się, że brak ketozy zależy od wpływów zachowanej rezerwy insulinowej na przemianę wolnych kwasów tłuszczowych, które przechodzą w trójglicerydy w wątrobie. Wybitna hiperglikemia ma być następstwem nasilonej glukoneogenezy pod wpływem wzrostu wskaźnika glukagon: insulina i dodatkowych czynników, jak zwiększona podaż i zmniejszone obwodowe zużycie glukozy, z równoczesnym obniżeniem nerkowego jej wydalania. leczenie tej postaci […]

Kategorie: Choroby

Patologiczny wzrost poziomu mleczanów we krwi prowadzi do klinicznego obrazu kwasicy mleczanowej. Przyczyną jest albo nadmiar produkcji, albo zaburzone usuwanie mleczanów w toku przemian metabolicznych w wątrobie i wydalanie przez nerki. Odróżnia się dwa typy kwasicy mleczanowej. Typ A, w którym do wzrostu poziomu mleczanów dochodzi w stanach hipoksji tkankowej. Niedobór tlenu zaburza utlenianie kwasu pirogronowego i prowadzi do wzrostu zawartości mleczanów we krwi. Typ B kwasicy mleczanowej dotyczy pacjentów […]

Kategorie: Choroby

Symptomatologia stanów niedocukrzenia u dzieci leczonych insuliną. Najczęstszymi przyczynami niedocukrzenia są: błąd w iniekcji insuliny — przypadkowy lub celowy niezjedzenie posiłku, zaniechanie metody samokontroli i niezmniejszanie dawki insuliny w czasie spadku zapotrzebowania, wreszcie nieodpowiednie dawkowanie insulin, a zwłaszcza stosowanie insulin długo działających u dzieci młodszych. Rzadziej odpowiedzialnymi za niedocukrzenie bywają trudne do wyjaśnienia czynniki endogenne, jak np.: gwałtowne zwolnienie insuliny związanej z przeciwciałami, cukrzyca chwiejna i towarzyszące cukrzycy endokrynopatie i […]

Kategorie: Choroby

Mocz z okresu hipoglikemicznego nie zawiera cukru, może natomiast zawierać aceton, jako wyraz ketozy spowodowanej głodem. Znamienny jest skąpomocz. Cukromocz można stwierdzić tylko wtedy, jeżeli w pęcherzu znajduje się mocz sprzed okresu hipoglikemii, poprzedzonego stanem hiperglikemii przekraczającej próg nerkowy. Krew należy pobrać przed rozpoczęciem leczenia. Przy długotrwałych stanach śpiączkowych glikemia nie musi mieć diagnostycznie niskich wartości. Może to być moment, kiedy doszło już do jej wzrostu pod wpływem mechanizmów wyrównawczych, […]

Kategorie: Choroby

Po ciężkich wstrząsach mogą utrzymywać się wielogodzinne bóle głowy, stany osłabienia, zaburzenia łaknienia, nawet u tych dzieci, które szybko odzyskują świadomość. Czasami świadomość może wracać wiele godzin, mimo że nie stwierdza się klinicznych objawów obrzęku mózgu. W tych sytuacjach, o trudnej do przewidzenia ewolucji, należy poza kroplowym wlewem o takim składzie podać hydrokortyzon w ilości od 25 do 200 mg, w zależności od wieku dziecka i stopnia śpiączki. W razie […]

Kategorie: Choroby

Zabieg chirurgiczny duży, wymagający karmienia pozajelitowego. Przygotowanie i znieczulenie typowe. Pokrycie zapotrzebowania wodno-elektrolitowego i ewentualne przetaczanie osocza i krwi oraz energetycznego ustala się wg wybranego i dostosowanego sposobu żywienia pozajelitowego bądź dojelitowego do rodzaju schorzenia chirurgicznego. Dawkę insuliny oblicza się wstępnie dając 2 j./l g podawanej glukozy, a następnie podaje się równe ilości płynów kroplówkowych lub diety niskoresztkowej w odstępach 6-godzinnych. Obliczoną dawkę insuliny wg ilości podawanej glukozy podaje się […]

Kategorie: Choroby

Zakażenia bakteryjne i wirusowe u dziecka z cukrzycą mogą przebiegać tak jak u dzieci zdrowych, jeżeli wyrównanie cukrzycy jest dobre, a leczenie zakażenia szybkie, zgodne z przyjętymi zasadami.Potrzebne jest odpowiednie zywienie, sprawdza się dieta choroby czy też dieta bezglutenowa produkty. Dlatego że podczas choroby dieta jest bardzo ważna. Zwłaszcza popularna jest dieta warzywno owocowa oraz w niektóych przypadkach dieta bezglutenowa. Nie wyrównana cukrzyca z hiperglikemią sprzyja zakażeniom i wywiera niekorzystny […]

Kategorie: Choroby

Proces chorobowy toczący się w narządzie spełniającym kluczową rolę w metabolizmie ustrojowym powoduje zwykle bardzo duże zaburzenia homeostazy glukozy i chwiejność cukrzycy. Hospitalizacja jest konieczna, a leczenie cukrzycy zwykle trudne. Kłopoty z wyrównaniem związane są z bardzo dużymi wahaniami glikemii o skłonnością do kwasicy ketonowej. Konieczne jest stosowanie insuliny w dwóch, a nawet w trzech iniekcjach podstawowych w ciągu doby, z dostrzyknięciami insuliny krótko działającej w razie potrzeby. W okresie […]

Kategorie: Choroby

Zakażenie gruźlicze przebiegać może szybko i skrycie. Konieczne jest systematyczne wykonywanie odczynów tuberkulinowych, radiologicznych badań klatki piersiowej oraz doszczepianie BCG w razie potrzeby. W naszej poradni u dziewczynki 15-letniej z gruźlicą pierwszym alarmującym objawem choroby było krwioplucie, a u chłopca z gruźlicą jamistą występowały jedynie niewielkie objawy grypopodobne. W obu przypadkach badania radiologiczne wykonane kilka miesięcy wcześniej nie wykazywały uchwytnych odchyleń w zakresie narządów klatki piersiowej. Stan ogólny chorych był […]

Kategorie: Choroby

Jest to zaburzenie o niejasnej etiologii, pojawia się w pierwszych dniach albo tygodniach życia, wymaga z reguły leczenia insuliną i cofa się po różnym okresie, doprowadzając do trwałego wyleczenia. Przypuszcza się, że postacie poronne są częstsze niż się je dotychczas wykrywa. Etiopatogeneza tego stanu nie jest dostatecznie wyjaśniona. Podkreślić należy, że dzieci nie miały charakterystycznych wad narządowych, a w szczególności nie stwierdzano wad trzustki. Rozwój radioimmunologicznej metody oznaczania insuliny w […]

Kategorie: Choroby

Idiopatyczna hiperglikemia noworodka występuje z jednakową częstością u obu płci. Znamienne jest jej pojawianie się u dzieci z dystrofią wewnątrzmaciczną. Większość przedstawionych w piśmiennictwie pacjentów urodziła się o czasie, były też dzieci z ciąży przenoszonej, a także trwającej od 32 do 36 tygodni. Tylko nieliczne miały wagę urodzeniową powyżej 2500 g, reszta natomiast w granicach 1500—2500 g i typowe cechy dla dystrofii wewnątrzmacicznej. Notowano objawy patologii łożyska. Obserwacje z ostatnich […]

Kategorie: Choroby

Dzieci te wymagają insulinoterapii. Leczenie daje szybką poprawę, objawiającą się spadkiem glikemii i opanowaniem objawów ogólnych. Skłonność do hipoglikemii jest ogromna, stąd wynika potrzeba starannej kontroli glikemii i cukromoczu w czasie stosowania insuliny. Jej dawkowanie powinno być ostrożne: insuliny krótko działające 0,5—1 j./kg m.c./dobę, podawane w kilku iniekcjach dziennych. Unikać iniekcji insulin długo działających. Konieczne jest stosowanie metody samokontroli, codzienne ustalanie dawek insuliny, a w miarę potrzeby kontrolowanie dobowego profilu […]

Kategorie: Choroby

Postęp w dziedzinie leczenia cukrzycy idiopatycznej umożliwia wielu kobietom chorym urodzenie dziecka. Prowadzenie ciąży i porodu u takiej chorej wymaga ścisłej współpracy najpierw ginekologa i diabetologa, potem pediatry. Osiągnięcia lat ostatnich na tym polu są jednym z większych sukcesów diabetologii. Podstawą tego sukcesu jest wyrównanie cukrzycy w czasie ciąży, antenatalna opieka nad płodem, właściwe przeprowadzenie porodu i intensywna opieka pediatryczna nad noworodkiem. Ciąża w przebiegu cukrzycy niesie z sobą ryzyko […]

Kategorie: Choroby

Wpływ ciężkości cukrzycy na ciążę jest oczywisty. I tak np. śmiertelność perinatalna w klasie D wynosi 17—20%, w klasie F może sięgać 50%. Również śmiertelność pourodzeniowa, powikłania okresu noworodkowego oraz wady wrodzone są częstsze, jeśli cukrzyca matki trwa dłużej i równowaga metaboliczna w ciąży jest zaburzona. Ostatnie tygodnie ciąży stanowią poważne zagrożenie obumarcia płodu. Istnieje więc tendencja do przeprowadzania porodu prowokowanego drogami naturalnymi, bądź wykonania cięcia cesarskiego między 35 a […]

Kategorie: Choroby

Noworodek może przejawiać charakterystyczny zespół cech morfologicznych i powikłań. Waga urodzeniowa jest wyższa niż u noworodka z ciąży prawidłowej, urodzonego w tym samym okresie ciąży i wynosi ponad 4500 g. Znamienna jest splanchnomegaiia, otyłość oraz obrzęki, które stanowią nawet 10% ciężaru ciała. Twarz jest okrągła, księżycowata, zaczerwieniona, przypomina twarz w zespole Cushinga. O wiele rzadziej zdarzają się noworodki z dystrofią wewnątrzmaciczną. Okres pierwszych 10—15 dni decyduje o losach dziecka. Przebieg […]

Kategorie: Choroby

Noworodek matki z cukrzycą może zginąć z powodu ciężkich wad wrodzonych, urazu okołoporodowego, ostrych zaburzeń oddechowych. Narażony jest również na niewydolność krążenia i powstawanie zakrzepów żylnych, zwłaszcza naczyń nerkowych, wskutek wybitnej hemokoncentracji i hiperglobulii. Leczenie tych zaburzeń nie odbiega od zasad terapii u dzieci bez obciążeń cukrzycą matki. Hipeibilirubinemia. Występuje często i wymaga nierzadko transfuzji wymiennej. Uważa się, że związana jest z niewydolnością enzymatyczną wątroby i stopniem hemolizy w przebiegu […]

Kategorie: Choroby

Niektórzy podają insulinę w roztworze fizjologicznym, inni dodatek albumin uważają za konieczny, co nie jest bez znaczenia, jeśli uwzględni się koszt leku. Proponuje się także domięśniowe podawanie małych dawek insuliny stosowanych co godzinę. Aczkolwiek efekty metaboliczne tej metody leczenia są również zachęcające, to wadą jest konieczność częstych wkłuć, co obciąża znacznie chore dziecko. Nasze wieloletnie doświadczenie w leczeniu śpiączki i ciężkiej kwasicy ketonowej opiera się na stosowaniu małych dawek insuliny […]

Kategorie: Choroby

Śpiączka hiperosmolarna u dzieci należy do rzadkości. Jak dotąd była zespołem ujawniającym cukrzycę, a nie obserwowano jej u dzieci chorujących uprzednio i leczonych insuliną. Szczególnie często zapadały na nią dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego i chorobą Downa. Niemal u wszystkich wystąpienie śpiączki poprzedzone było niedostatecznym uzupełnieniem płynów doustnie. Śmiertelność w tej śpiączce jest bardzo wysoka. Głównymi objawami klinicznymi są: wybitne odwodnienie, zaburzenia neurologiczne, hipertermia, przyspieszony powierzchowny oddech, spadek ciśnienia […]

Kategorie: Choroby

Na obraz kliniczny śpiączki mleczanowej składa się ciężka kwasica metaboliczna, szybko postępująca zapaść krążeniowa, prowadząca do bezmoczu i zagrożenia życia z powodu gwałtownie narastającej hiperkalemii. Biochemicznie stwierdza się zmienną glikemię, ciężką kwasicę metaboliczną bez ketonemii i ketonurii, co jest decydujące w różnicowaniu ze śpiączką ketonową. Słuszne jest przy takim obrazie biochemicznym wykonanie bilansu poziomu laboratoryjnie mierzonych anionów surowicy krwi i kationów. Zwykle porównanie anionów z kationami za pomocą wzoru daje […]

Kategorie: Choroby

Śpiączka hipoglikemiczna wywołana niewspółmiernym do potrzeb ustroju hiperinsulinizmem jatrogennym i spadkiem glikemii poniżej 50 mg/100 ml jest jednym z najniebezpieczniejszych powikłań cukrzycy wieku dziecięcego. U prawidłowo leczonych dzieci metodą samokontroli nie powinna się zdarzyć. W razie wystąpienia stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia bądź może prowadzić do trwałych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego: od lekkich deficytów intelektualnych poprzez padaczkę, niedowład połowiczy i całkowite odmóżdżenie. Mózg zużywa ok. 50 ml tlenu na minutę, […]

Kategorie: Choroby

Im młodsze jest dziecko i im mniejszy jest stopień kwasicy metabolicznej, tym jest szybszy spadek glikemii. Im większa jest kwasica metaboliczna tym hipoglikemizujące efekty insuliny są mniejsze. Podanie pierwszej dawki insuliny może nastąpić po otrzymaniu wyników glikemii i pH krwi, których oznaczenie trwa ok. 10 minut przy posługiwaniu się testem Dextrostix i metodą Astrupa, zaś przy metodach konwencjonalnych — od 30 do 45 minut. Dawka 0,5 j./kg m.c. jest skuteczna […]

Kategorie: Choroby

Świeżo wykryta cukrzyca jest wskazaniem do natychmiastowej hospitalizacji na oddziale, w którym istnieje możliwość wykonania badań diagnostycznych. Podczas hospitalizacji należy: ustalić dawkowanie insuliny, nauczyć dziecko i rodziców zasad samokontroli i stosowania właściwej diety, zaopatrzyć w instrukcję, zeszyt samokontroli oraz w glukagon, wytworzyć u dziecka i jego rodziny postawę zaakceptowania choroby i metod jej leczenia, wypisać dziecko do domu dopiero wtedy, kiedy rodzice pozbędą się urazu spowodowanego chorobą. Informowanie o odległych […]

Kategorie: Choroby

Lekarz dziecięcej poradni diabetologicznej musi mieć aktywną postawę wobec zdrowotnych i życiowych problemów pacjenta. Powinien mieć zawsze czas na rozmowę, zwłaszcza wtedy, kiedy dziecko ma negatywne reakcje psychiczne wywołane chorobą lub metodami jej leczenia. Psychoterapia tych stanów powinna być realizowana w czasie każdej wizyty. Dokładne badanie przedmiotowe ze zwróceniem uwagi na zachowanie się ciśnienia tętniczego krwi, wagi i wzrostu. Szczególnej ocenie poddana powinna być skóra, stan uzębienia i błon śluzowych […]

Kategorie: Choroby

Najczęściej dziecko wychodzi dość łatwo ze śpiączki, zwłaszcza krótkotrwałej. Jednak zarówno łatwo odwracalne stany śpiączkowe, jak i często powtarzające się stany niedocukrzenia o łagodnym obrazie klinicznym są odpowiedzialne za występowane u dzieci z cukrzycą tzw. zespołu minimalnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. W śpiączkach długotrwałych, o ciężkim przebiegu, manifestujących się objawami neurologicznymi, też na ogół dochodzi do całkowitego ustąpienia objawów, nawet jeśli to były zaburzenia typu hemiplegii lub afazji. Istnieje jednak […]

Kategorie: Choroby

Dziecko z cukrzycą, leczone insuliną i wyrównane metabolicznie, powinno być szczepione zgodnie z obowiązującymi zasadami. Jeżeli stan dziecka jest dobry, odczyny poszczepienne nie różnią się od stwierdzanych u dzieci zdrowych. Próby tuberkulinowe należy wykonywać 1 raz w roku. Istotny wpływ na wynik odczynu ma stan cukrzycy. Jeżeli dziecko jest nie wyrównane metabolicznie, wynik próby może być fałszywie ujemny lub średnica nacieku znacznie mniejsza niż u dziecka zdrowego. Może to być […]

Kategorie: Choroby

W Polsce są 2 sanatoria dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat, które dysponują możliwościami laboratoryjnymi na poziomie szpitala. Poza tym zapewniają dzieciom prowadzenie normalnego trybu życia i leczenie cukrzycy oraz towarzyszących powikłań cukrzycowych i chorób współistniejących. Stąd też do sanatorium można kierować: dzieci z cukrzycą chwiejną i ze schorzeniami towarzyszącymi wymagającymi leczenia klimatycznego, dzieci ze złych warunków socjalno-bytowych, dzieci z ciężkimi reakcjami psychicznymi wywołanymi metodami leczenia, dzieci […]

Kategorie: Choroby

Zadania lekarza wobec chorego dziecka. Głównym zadaniem lekarza jest zapewnienie dziecku prawidłowego rozwoju psychofizycznego, nie odbiegającego od norm przewidzianych dla zdrowych rówieśników, oraz zapobieganie powikłaniom naczyniowym poprzez właściwe metody leczenia. Powodzenie w leczeniu może być osiągnięte nie tylko dzięki umiejętności lekarza i zdyscyplinowaniu pacjenta. Konieczne jest również stworzenie szczególnego klimatu psychologicznego, którego podstawę stanowi duża tolerancja i zrozumienie spraw zdrowotnych i życiowych chorego, oraz konsekwentne egzekwowanie zasad samokontroli. Dziecko małe […]

Kategorie: Choroby

Możliwości intelektualne dziecka warunkują mu taki sam start w nauce w szkole każdego stopnia, jak dzieciom zdrowym, z tym zastrzeżeniem, że cukrzyca jest wyrównana. Personel pedagogiczny powinien być jednak szczegółowo poinformowany o możliwości wystąpienia niedocukrzenia i gorszego samopoczucia w razie niedoinsulinowania. Pozwala to na właściwe traktowanie dziecka w stanach niedyspozycji i unikanie uwag w razie np. konieczności spożycia posiłku w czasie zajęć lekcyjnych. Cukrzyca nie jest powodem dovzwalniania z lekcji […]

Kategorie: Choroby

Szczególnie chwiejna cukrzyca i szczególnie skomplikowane postawy wobec nieuleczalnej choroby stwarzają wiele trudnych problemów terapeutycznych i psychologicznych, w których rozwiązanie musi się angażować lekarz poradni. W tym wieku należy udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące spraw osobistych.Czy cukrzyca jest chorobą dziedziczną? Odpowiedź ma być twierdząca, ale wyjaśniająca, że niewiadomy jest mechanizm dziedziczenia cukrzycy i nie ma obecnie możliwości przewidywania czy potomstwo zachoruje, czy nie, i kiedy. Czy chorzy mogą zakładać rodzinę? […]

Kategorie: Choroby

Szybko realizowana d

Funkcjonowanie skuteczne w zakresie biznesu gastronomicznego musi być teraz przygotowane […]

Najlepsza lokalna Po

Kiedy będziemy poszukiwać pomocy w zakresie odżywiania? Na pewno mnóstwo […]

Dobrze działająca

Komu teraz potrzebne są płyty punkty dietetyczne jeśli co chwilę […]

Jak działa współc

Funkcjonowanie nowoczesnego dietetyka będzie na pewno polegać głównie na działalności […]

Czy nam zagraża cho

Bardzo zła dieta może nam rzeczywiście narobić dużych kłopotów w […]

Jak zadbać o atrakcyjną sylwetkę?
Jak wiadomo, atrakcyjny wygląd odgrywa dzisiaj bardzo ważną rolę. Na jego podstawie jesteśmy oceniani przez nasze otoczenie zarówno prywatne jak i zawodowe. Wyznacznikiem atrakcyjnego wyglądu jest między innymi szczupła sylwetka. Zgrabne i wysportowane ciało z pewnością nie umknie niczyjej uwadze i zawsze zostanie odebrane w sposób bardzo pozytywny. Sposobów na uzyskanie ładnego wyglądu jest naprawdę wiele. Jedni decydują się na bardzo intensywne treningi, inni natomiast decydują się na zmianę dotychczasowych nawyków żywieniowych. Oczywiście dieta nie jest pojęciem jednoznacznym, ponieważ jak wiadomo, diety mogą być restrykcyjne, które mogą w znacznym stopniu osłabić nasz organizm.
Na stronach internetowych nie brakuje opisów diet, które nie dostarczają do naszego organizmu podstawowych składników odżywczych. Dużo osób decyduje się na ich stosowanie, wskazując przede wszystkim na doskonałe efekty, jakie można uzyskać w krótkim czasie. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że efektem ubocznym jest bardzo często efekt jo-jo, czyli najbardziej niepożądany wynik szybkiego i nieodpowiedniego odchudzania. W życie wchodzi pojęcie zdrowego odżywiania, ponieważ jak wiadomo, obecnie wskazuje się na to, aby zmienić sposób przygotowania posiłków, a także wprowadzić do życia zdrowe potrawy. Przykładowe menu można bez trudu znaleźć w sieci. Okazuje się, że przepisy są bardzo proste, a jednocześnie smaczne i szybko przypadną do gustu wszystkim domownikom. Oczywiście warto stosować się do takich zasad jak jedzenie mniejszych porcji, a także unikanie spożywania posiłków trzy godziny przed snem. Bardzo ważne będzie także wyeliminowanie z codziennego życia Fast- foodów oraz słodyczy, ponieważ jak wiadomo, to właśnie one wpływają w dużej mierze na gromadzenie się tkanki tłuszczowej. Bardzo ważny jest także sposób przygotowania posiłków. Należy w miarę możliwości zrezygnować ze smażenia, a zastąpić je grillowaniem, gotowaniem na parze i pieczeniem. Takie metody są dużo zdrowsze. Osoby posiadające problem z dużą nadwagą, powinny skonsultować się z dietetykiem.