Archiwum dla Czerwiec, 2011

Insulina jest podstawowym lekiem, ratującym życie w cukrzycy insulinozależnej. Otrzymywana jest na skalę fabryczną z trzustek wołowych i wieprzowych. Lek może zawierać oprócz insuliny inne hormony wytwarzane w trzustce: glukagon, PP, VIP, somatostatynę. Insulina ulega rozkładowi pod wpływem enzymów trawiennych, stąd konieczność stosowania pozajelitowego. W użyciu są liczne rodzaje insulin, różniące się: pochodzeniem — mogą być preparaty jednogatunkowe, uzyskiwane z trzustek różnych gatunków zwierząt: wołowe, wieprzowe, owcze, rybie lub mieszane: […]

Kategorie: Choroby

Dla skutecznego leczenia śpiączki ketonowej ważny jest pośpiech i nieustające współdziałanie zespołu leczącego, w skład którego wchodzi: lekarz i przynajmniej 1 pielęgniarka, nie opuszczającego pacjenta do chwili odzyskania świadomości. Niezbędna jest stała współpraca z laboratorium. Postępowanie musi się opierać na wnikliwej ocenie stanu chorego i otrzymanych wyników laboratoryjnych, a następnie na elastycznym stosowaniu proponowanych zasad leczenia. Jak zwykle w praktyce klinicznej, każdy schemat może być niebezpieczny. Należy założyć kartę leczenia […]

Kategorie: Choroby

Każde towarzyszące objawy zakażenia należy leczyć wg zasad stosowanych w ciężkich zakażeniach dzieci bez cukrzycy, pamiętając o przejściowych zaburzeniach odporności i hamującym wpływie zakażeń na działanie insuliny. Pacjenta należy ogrzać i wypłukać mu żołądek, jeśli są wymioty i objawy zalegania, a następnie podać tlen. Bezwzględnie trzeba zapewnić sobie stały dostęp do żyły, tak aby nie było żadnych przeszkód w pobieraniu krwi i szybkim przetaczaniu płynów. Starannie unikać zanieczyszczenia krwi przetaczanyóii […]

Kategorie: Choroby

Leczenie nawadniające jest podstawą leczenia wszystkich przypadków kwasicy ketonowej. Dzienne zapotrzebowanie na wodę u dzieci wynosi 2000 ml/m2 powierzchni ciała. Straty płynu pozakomórkowego obliczać można wg ubytku masy ciała i klinicznych objawów odwodnienia. Zasadą jest, aby w pierwszej dobie leczenia uzupełnić tylko połowę strat wodnych, poza podstawowym pokryciem, wobec niebezpieczeństwa zatrucia wodnego. Podstawowym płynem nawadniającym jest fizjologiczny roztwór soli, do którego dodaje się zależnie od potrzeby: potas, glukozę lub wodorowęglan […]

Kategorie: Choroby

Jeżeli glikemia obniży się do 250 mg/100 ml, fizjologiczny roztwór soli miesza się z 5 lub 10% glukozą w stosunku 2:1 lub 1:1, tak aby utrzymać poziom w granicach 200—250 mg/100 ml. W razie hipoglikemii należy uzupełniać płyn kropiówkowy glukozą hipertoniczną. Fizjologiczny roztwór soli z glukozą podajemy od początku leczenia: dzieciom od 5—4 roku życia, jeśli śpiączka przebiega z dużą kwasicą i względnie niską glikemią. Hipokalemia jest zjawiskiem nieuniknionym. Ujawnia […]

Kategorie: Choroby

Stosowanie środków alkalizujących jest w chwili obecnej najbardziej kontrowersyjnym problemem terapeutycznym. Opierając się na doświadczeniach własnych w naszej klinice stosujemy leczenie alkalizujące w śpiączce ketonowej. Zasady alkalizowania są ściśle zindywidualizowane: Natrium bicarbonicum przetaczane jest jako roztwór o stężeniach od 1,4 do 3,0%. Lek ten podajemy zawsze przy pH 7,20 i kończymy przy poziomie pH krwi 7,25—7,30. Dawkę wodorowęglanów obliczamy indywidualnie, zależnie od efektów alkalizujących pierwszej infuzji wodorowęglanów. Pierwsza dawka wynosi […]

Kategorie: Choroby

Pierwsza i druga doba po opanowaniu śpiączki lub ciężkiej kwasicy ketonowej wymaga starannej kontroli klinicznej i laboratoryjnej chorego. Jest to bowiem okres bardzo chwiejnej równowagi i nawrót niewyrównania jest w każdej chwili możliwy. W związku z tym konieczne jest prowadzenie bilansu węglowodanowego, obliczanie wydalania płynów, kontynuowanie kontroli glikemii za pomocą dobowego profilu oraz sprawdzanie poziomu Na, K, Cl, a jeśli trzeba Mg, Ca, P. Równowagę kwasowo-zasadową sprawdzać należy w razie […]

Kategorie: Choroby

Zapotrzebowanie na insulinę w pierwszej i nierzadko w drugiej dobie wynosi na ogół ok. 2 j./kg m.c., ale bywa niższe i dlatego, jak zawsze, należy je indywidualnie oceniać. Podajemy IK lub IMx 4 razy na dobę, przed głównymi posiłkami i około północy. Podział zapotrzebowania dobowego, obliczonego na 2 j./kg m.c. przedstawia się następująco: ok. godz. 2400 podać do dawki dobowej, po tej iniekcji podanie posiłku nie jest konieczne, resztę planowanej […]

Kategorie: Choroby

Mieszanka Shohla jest silnie alkalizująca. Jeżeli więc dziecko będzie miało np. wyrównaną kwasicę metaboliczną i ketozę, dawka ta może okazać się zbyt duża. Przy kwasicy metabolicznej miernie niewyrównanej dawka 50 ml/m2 może być wystarczająca albo zbyt mała. Dlatego w tych przypadkach najwygodniej jest podać połowę planowanej dawki dobowej, po czym sprawdzić efekt alkalizujący po 6—8 godzinach i zależnie od wyniku skorygować dawkę mieszanki Shohla na dalszy ciąg doby. Jeżeli w […]

Kategorie: Choroby

Po 2—4 dobach stosowania w 2 iniekcjach insulin IMx + ISL można podejmować próby przejścia na 1 iniekcję. Jeżeli dotychczasowe zapotrzebowanie na insulinę było ustabilizowane, to np. planując podanie IL + IMx stosujemy ok. 50% dawki dobowej w postaci IL i ok. 50% w postaci IMx. Nie można niestety stosować ściśle arytmetycznych reguł dawkowania, gdyż niemal każde dziecko ma własny model zapotrzebowania na insulinę. Dlatego, zanim się ustali indywidualne zapotrzebowanie, […]

Kategorie: Choroby

Na stan ten składają się kliniczne objawy niewyrównania cukrzycy, tzn. wielomocz, pragnienie, mierne objawy odwodnienia, jak np. podsychające błony śluzowe i gęsta lepka ślina w jamie ustnej oraz przyspieszenie akcji serca bez zaburzeń ciśnienia tętniczego krwi. W badaniach biochemicznych stwierdza się cukromocz z acetonurią, hiperglikemią, mierną ketonemią lub jej brak, wreszcie wyrównaną lub miernie zaburzoną kwasicę metaboliczną. Postępowanie w tej sytuacji zależy od tego, czy dziecko wymiotuje i czy przyczyną […]

Kategorie: Choroby

Wartości insulinemii w tych stanach odpowiadają na ogół poziomom insulinemii u pacjentów ze śpiączką ketonową. Przypuszcza się, że brak ketozy zależy od wpływów zachowanej rezerwy insulinowej na przemianę wolnych kwasów tłuszczowych, które przechodzą w trójglicerydy w wątrobie. Wybitna hiperglikemia ma być następstwem nasilonej glukoneogenezy pod wpływem wzrostu wskaźnika glukagon: insulina i dodatkowych czynników, jak zwiększona podaż i zmniejszone obwodowe zużycie glukozy, z równoczesnym obniżeniem nerkowego jej wydalania. leczenie tej postaci […]

Kategorie: Choroby

Patologiczny wzrost poziomu mleczanów we krwi prowadzi do klinicznego obrazu kwasicy mleczanowej. Przyczyną jest albo nadmiar produkcji, albo zaburzone usuwanie mleczanów w toku przemian metabolicznych w wątrobie i wydalanie przez nerki. Odróżnia się dwa typy kwasicy mleczanowej. Typ A, w którym do wzrostu poziomu mleczanów dochodzi w stanach hipoksji tkankowej. Niedobór tlenu zaburza utlenianie kwasu pirogronowego i prowadzi do wzrostu zawartości mleczanów we krwi. Typ B kwasicy mleczanowej dotyczy pacjentów […]

Kategorie: Choroby

Symptomatologia stanów niedocukrzenia u dzieci leczonych insuliną. Najczęstszymi przyczynami niedocukrzenia są: błąd w iniekcji insuliny — przypadkowy lub celowy niezjedzenie posiłku, zaniechanie metody samokontroli i niezmniejszanie dawki insuliny w czasie spadku zapotrzebowania, wreszcie nieodpowiednie dawkowanie insulin, a zwłaszcza stosowanie insulin długo działających u dzieci młodszych. Rzadziej odpowiedzialnymi za niedocukrzenie bywają trudne do wyjaśnienia czynniki endogenne, jak np.: gwałtowne zwolnienie insuliny związanej z przeciwciałami, cukrzyca chwiejna i towarzyszące cukrzycy endokrynopatie i […]

Kategorie: Choroby

Mocz z okresu hipoglikemicznego nie zawiera cukru, może natomiast zawierać aceton, jako wyraz ketozy spowodowanej głodem. Znamienny jest skąpomocz. Cukromocz można stwierdzić tylko wtedy, jeżeli w pęcherzu znajduje się mocz sprzed okresu hipoglikemii, poprzedzonego stanem hiperglikemii przekraczającej próg nerkowy. Krew należy pobrać przed rozpoczęciem leczenia. Przy długotrwałych stanach śpiączkowych glikemia nie musi mieć diagnostycznie niskich wartości. Może to być moment, kiedy doszło już do jej wzrostu pod wpływem mechanizmów wyrównawczych, […]

Kategorie: Choroby

Po ciężkich wstrząsach mogą utrzymywać się wielogodzinne bóle głowy, stany osłabienia, zaburzenia łaknienia, nawet u tych dzieci, które szybko odzyskują świadomość. Czasami świadomość może wracać wiele godzin, mimo że nie stwierdza się klinicznych objawów obrzęku mózgu. W tych sytuacjach, o trudnej do przewidzenia ewolucji, należy poza kroplowym wlewem o takim składzie podać hydrokortyzon w ilości od 25 do 200 mg, w zależności od wieku dziecka i stopnia śpiączki. W razie […]

Kategorie: Choroby

Zabieg chirurgiczny duży, wymagający karmienia pozajelitowego. Przygotowanie i znieczulenie typowe. Pokrycie zapotrzebowania wodno-elektrolitowego i ewentualne przetaczanie osocza i krwi oraz energetycznego ustala się wg wybranego i dostosowanego sposobu żywienia pozajelitowego bądź dojelitowego do rodzaju schorzenia chirurgicznego. Dawkę insuliny oblicza się wstępnie dając 2 j./l g podawanej glukozy, a następnie podaje się równe ilości płynów kroplówkowych lub diety niskoresztkowej w odstępach 6-godzinnych. Obliczoną dawkę insuliny wg ilości podawanej glukozy podaje się […]

Kategorie: Choroby

Zakażenia bakteryjne i wirusowe u dziecka z cukrzycą mogą przebiegać tak jak u dzieci zdrowych, jeżeli wyrównanie cukrzycy jest dobre, a leczenie zakażenia szybkie, zgodne z przyjętymi zasadami.Potrzebne jest odpowiednie zywienie, sprawdza się dieta choroby czy też dieta bezglutenowa produkty. Dlatego że podczas choroby dieta jest bardzo ważna. Zwłaszcza popularna jest dieta warzywno owocowa oraz w niektóych przypadkach dieta bezglutenowa. Nie wyrównana cukrzyca z hiperglikemią sprzyja zakażeniom i wywiera niekorzystny […]

Kategorie: Choroby

Proces chorobowy toczący się w narządzie spełniającym kluczową rolę w metabolizmie ustrojowym powoduje zwykle bardzo duże zaburzenia homeostazy glukozy i chwiejność cukrzycy. Hospitalizacja jest konieczna, a leczenie cukrzycy zwykle trudne. Kłopoty z wyrównaniem związane są z bardzo dużymi wahaniami glikemii o skłonnością do kwasicy ketonowej. Konieczne jest stosowanie insuliny w dwóch, a nawet w trzech iniekcjach podstawowych w ciągu doby, z dostrzyknięciami insuliny krótko działającej w razie potrzeby. W okresie […]

Kategorie: Choroby

Zakażenie gruźlicze przebiegać może szybko i skrycie. Konieczne jest systematyczne wykonywanie odczynów tuberkulinowych, radiologicznych badań klatki piersiowej oraz doszczepianie BCG w razie potrzeby. W naszej poradni u dziewczynki 15-letniej z gruźlicą pierwszym alarmującym objawem choroby było krwioplucie, a u chłopca z gruźlicą jamistą występowały jedynie niewielkie objawy grypopodobne. W obu przypadkach badania radiologiczne wykonane kilka miesięcy wcześniej nie wykazywały uchwytnych odchyleń w zakresie narządów klatki piersiowej. Stan ogólny chorych był […]

Kategorie: Choroby

Jest to zaburzenie o niejasnej etiologii, pojawia się w pierwszych dniach albo tygodniach życia, wymaga z reguły leczenia insuliną i cofa się po różnym okresie, doprowadzając do trwałego wyleczenia. Przypuszcza się, że postacie poronne są częstsze niż się je dotychczas wykrywa. Etiopatogeneza tego stanu nie jest dostatecznie wyjaśniona. Podkreślić należy, że dzieci nie miały charakterystycznych wad narządowych, a w szczególności nie stwierdzano wad trzustki. Rozwój radioimmunologicznej metody oznaczania insuliny w […]

Kategorie: Choroby

Idiopatyczna hiperglikemia noworodka występuje z jednakową częstością u obu płci. Znamienne jest jej pojawianie się u dzieci z dystrofią wewnątrzmaciczną. Większość przedstawionych w piśmiennictwie pacjentów urodziła się o czasie, były też dzieci z ciąży przenoszonej, a także trwającej od 32 do 36 tygodni. Tylko nieliczne miały wagę urodzeniową powyżej 2500 g, reszta natomiast w granicach 1500—2500 g i typowe cechy dla dystrofii wewnątrzmacicznej. Notowano objawy patologii łożyska. Obserwacje z ostatnich […]

Kategorie: Choroby

Dzieci te wymagają insulinoterapii. Leczenie daje szybką poprawę, objawiającą się spadkiem glikemii i opanowaniem objawów ogólnych. Skłonność do hipoglikemii jest ogromna, stąd wynika potrzeba starannej kontroli glikemii i cukromoczu w czasie stosowania insuliny. Jej dawkowanie powinno być ostrożne: insuliny krótko działające 0,5—1 j./kg m.c./dobę, podawane w kilku iniekcjach dziennych. Unikać iniekcji insulin długo działających. Konieczne jest stosowanie metody samokontroli, codzienne ustalanie dawek insuliny, a w miarę potrzeby kontrolowanie dobowego profilu […]

Kategorie: Choroby

Postęp w dziedzinie leczenia cukrzycy idiopatycznej umożliwia wielu kobietom chorym urodzenie dziecka. Prowadzenie ciąży i porodu u takiej chorej wymaga ścisłej współpracy najpierw ginekologa i diabetologa, potem pediatry. Osiągnięcia lat ostatnich na tym polu są jednym z większych sukcesów diabetologii. Podstawą tego sukcesu jest wyrównanie cukrzycy w czasie ciąży, antenatalna opieka nad płodem, właściwe przeprowadzenie porodu i intensywna opieka pediatryczna nad noworodkiem. Ciąża w przebiegu cukrzycy niesie z sobą ryzyko […]

Kategorie: Choroby

Wpływ ciężkości cukrzycy na ciążę jest oczywisty. I tak np. śmiertelność perinatalna w klasie D wynosi 17—20%, w klasie F może sięgać 50%. Również śmiertelność pourodzeniowa, powikłania okresu noworodkowego oraz wady wrodzone są częstsze, jeśli cukrzyca matki trwa dłużej i równowaga metaboliczna w ciąży jest zaburzona. Ostatnie tygodnie ciąży stanowią poważne zagrożenie obumarcia płodu. Istnieje więc tendencja do przeprowadzania porodu prowokowanego drogami naturalnymi, bądź wykonania cięcia cesarskiego między 35 a […]

Kategorie: Choroby

Noworodek może przejawiać charakterystyczny zespół cech morfologicznych i powikłań. Waga urodzeniowa jest wyższa niż u noworodka z ciąży prawidłowej, urodzonego w tym samym okresie ciąży i wynosi ponad 4500 g. Znamienna jest splanchnomegaiia, otyłość oraz obrzęki, które stanowią nawet 10% ciężaru ciała. Twarz jest okrągła, księżycowata, zaczerwieniona, przypomina twarz w zespole Cushinga. O wiele rzadziej zdarzają się noworodki z dystrofią wewnątrzmaciczną. Okres pierwszych 10—15 dni decyduje o losach dziecka. Przebieg […]

Kategorie: Choroby

Noworodek matki z cukrzycą może zginąć z powodu ciężkich wad wrodzonych, urazu okołoporodowego, ostrych zaburzeń oddechowych. Narażony jest również na niewydolność krążenia i powstawanie zakrzepów żylnych, zwłaszcza naczyń nerkowych, wskutek wybitnej hemokoncentracji i hiperglobulii. Leczenie tych zaburzeń nie odbiega od zasad terapii u dzieci bez obciążeń cukrzycą matki. Hipeibilirubinemia. Występuje często i wymaga nierzadko transfuzji wymiennej. Uważa się, że związana jest z niewydolnością enzymatyczną wątroby i stopniem hemolizy w przebiegu […]

Kategorie: Choroby

Żadna żywa istota nie może żyć bez wody. W przewodzie pokarmowym składniki pożywienia nawadniają się, upłynniają i rozpuszczają lub rozpraszają w wodzie, co umożliwia im wnikanie wraz z wodą do krwi. Nie rozpuszczone składniki nie mogą być wykorzystane i zostają wydalone. Jednym ze składników krwi jest woda, dlatego w krwi mogą rozpuścić się pokarmy wchłonięte przez ścianki jelit i wraz z nią dostać się do każdej komórki. W czasie przemiany […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Żelazo i miedź. Znamy wszyscy te metale — ciężkie i błyszczące, rozumiemy więc, że nie pod postacią czystych metali, lecz pod postacią związków znajdują się one w tkankach tworzących nasz organizm. Żelaza w naszym ciele jest bardzo mało, a miedzi jeszcze mniej. W organizmie dorosłego mężczyzny znajdują się zaledwie 3 g żelaza. Z tej ilości żelaza można by wykonać jedynie malutki gwoździk, bo wiemy przecież, że żelazo jest bardzo ciężkie. […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Jeżeli jeszcze teraz zamieszczamy szereg objaśnień i przepisów na zupy z warzyw, czynimy to dlatego, że zupy w ogóle, a warzywne w szczególności, powinny być potrawą spożywaną co dzień przez ludzi pracujących. W dobrze sporządzonej zupie żadne składniki pokarmowe zawarte w produktach nie idą na marne, wszystkie się do niej wygotowują i zostają przez nas codziennie spożyte. Ma to tym większe znaczenie, im mniej jadamy innych potraw z warzyw i […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Wiele osób, niemal wszyscy, lubią mięso. Ludziom tym wydaje się, że im więcej mięsa będą mogli spożyć, im częściej będą je jedli, tym lepiej się będą odżywiać. Sądzą oni nawet, że spożywanie dużej ilości mięsa zapewni im zdrowie. Warto więc zastanowić się, dlaczego ludzie dążą do tego, żeby jeść dużo mięsa. Niemal wszystkie mięsa zawierają dość znaczną ilość tłuszczu, choć ilość ta w różnych gatunkach mięsa nie jest jednakowa. Wieprzowina, […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Woda źródlana jest doskonała do picia, gdyż jest czysta i zimna. Źródło, z którego wytryska woda o własnościach leczniczych, nazywa się zdrojem. Woda źródlana przeważnie jest także twarda, bo wytryskując u stóp skał i spod złomów kamienia rozpuszcza dużo składników mineralnych, pożytecznych dla naszego organizmu, a ponadto taka woda jest przeważnie smaczna. Jeśli woda zawiera dwutlenek węgla, łatwo rozpuszcza skały wapienne, utworzone z wapienia, czyli węglanu wapnia. Woda zawierająca węglan […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Na kuli ziemskiej istnieją wielkie piaszczyste i skaliste pustynie, pozbawione wszelkiego życia. Roślinność jest tam bardzo skąpa lub nie ma jej wcale, a gdzie nie ma roślin — nie ma także owadów, ptaków, żadnych zwierząt. Wokoło martwa pustka. Przyczyną tej pustki i martwoty jest brak wody. Gdy ludzie wybierają się w drogę przez pustynię, pierwszą ich troską jest zaopatrzenie się w zapasy wody. Wielbłądy dźwigają ją w skórzanych workach — […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Włoszczyzną nazywamy warzywa mieszane, które gotujemy na wywar do zup. Włoszczyznę gotuje się także z mięsem na rosół. Pęczek włoszczyzny do rosołu lub innej zupy składa się z marchwi, pietruszki, selera, pora lub cebuli i kapusty włoskiej. Wszystkie te warzywa są bardzo aromatyczne. Wywar z nich wygotowany polepsza smak i zapach zup, jednak jego wartość nie jest duża. Warzywa używane jako włoszczyzna do zup gotują się na ogół długo. Następstwem […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

W aptekach można nabyć różne witaminy w tabletkach, zastrzykach lub kroplach. Lekarze przepisują je osobom, które tak długo żywiły się nieprawidłowo, aż w końcu zachorowały z braku witamin. W takich wypadkach trzeba działać szybko i lekarz nic innego nie może zrobić, jak tylko przepisać zastrzyki, tabletki lub krople. Nie są one jednak tak skuteczne, jak wita miny zawarte w naturalnych produktach. Wiemy, że w naszych najważniejszych produktach znajduje się nie […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Z 1 kg owoców róży cynamonowej lub czerwonolistnej otrzymujemy tyle witaminy C, co z 1 kwintala ziemniaków, 1/2 kwintala jabłek lub 2 kwintali gruszek. 1 kg rugozy może zastąpić pod względem witaminowym 10—15 kg cytryn lub pomarańcz, a 1 kg czarnej porzeczki — około 7 kg malin lub około 3 kg pomarańcz. Czy to znaczy, że nie będziemy już jedli w naszych domach ziemniaków, jabłek lub gruszek, lecz na ich […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Odkrycie witamin nie jest najświeższą nowością, jak to się niektórym wydaje. Już od dawna domyślano się, że w naszych pokarmach są jakieś nieznane składniki, bez których nie możemy nie tylko zachować zdrowia, ale nawet żyć. W owych odległych czasach nie umiano jednak wyodrębnić tych składników i zbadać ich właściwości, ponieważ składniki te występują w pokarmach w ilościach bardzo małych. Wkrótce przekonano się, że ryż nie wyłuszczony z okryw, surowe soki […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Witaminy grupy B są konieczne do prawidłowego spalania w komórkach ciała cukrów zawartych w produktach i wytworzonych ze skrobi w przewodzie pokarmowym; wyzwala się przy tym energia, warunkująca prawidłowe wykorzystanie wielu składników pokarmowych; niektóre witaminy z tej grupy są konieczne do prawidłowego wzrostu dzieci; inne niezbędne do właściwego działania układu nerwowego, inne zaś do wytwarzania się krwi. Nie wszystkie witaminy grupy B spełniają to samo zadanie; każda z nich bierze […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Wartość ich jest na ogół mniejsza. Warzywa korzeniowe i cebulowe dostarczają mniej witamin niż warzywa liściaste, owoce zaś jesienne — mniej niż owoce letnie. Odczytajcie z tabeli, które warzywa korzeniowe i które owoce jesienne należą do grupy VI. Które warzywa korzeniowe i cebulowe mają liście jadalne? Są to liście buraka, pietruszki, selera, pasternaku, cebuli, pora, rzodkiewki. Jak widzimy, mają one większą wartość witaminową niż część podziemna każdej z tych roślin. […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Witaminy A i D rozpuszczają się w tłuszczach. Witaminy grupy B i witamina C rozpuszczają się w wodzie. Tłuszcz mleka (mleko, śmietana, masło), tłuszcz żółtka jaja tran rybi zawierają witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Sok wielu roślin zawiera witaminy rozpuszczalne w wodzie. Mleko, które jest, jak wiadomo, jedynym pokarmem zapewniającym wzrost i rozwój niemowlęcia, zawiera nie tylko witaminy rozpuszczalne w tłuszczu, ale i te, które rozpuszczają się w wodzie. Witamina A […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Przeczytaj uważnie, jak podzielono na grupy warzywa i owoce. Najpierw zajmijmy się grupą IV, która zawiera najwięcej karotenów. Karoten jest bardzo ważnym składnikiem. W organizmie naszym może być przemieniony w witaminę A. Zwróćcie uwagę na to, że do grupy IV zaliczono warzywa czerwonożółte zielone. Warzywa zielone także zawierają karoten. W laboratoriach potrafią w prosty sposób oddzielić barwnik zielony od złocistego karotenu. W tym celu posiekane zielone liście ogrzewają w czystym […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Wapń w kościach nie jest tym samym, co zaprawa murarska, gdyż znajduje się pod inną postacią, a mianowicie jest związany z fosforem. Kości człowieka wytwarzają się jeszcze przed jego urodzeniem, gdy znajduje się on w łonie matki, a mianowicie tworzą się w ostatnich trzech miesiącach jej ciąży. Po urodzeniu się człowieka kości jego nadal rosną i twardnieją aż do dwudziestego roku życia, choć odbywa się to już coraz wolniej. Aby […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Widzimy w sklepach mięsnych i na targach w miasteczkach, że gospodynie wybierają kawałki mięsa odpowiednie do sporządzania tych potraw, które chcą podać na obiad. Jedna chce kupić mięso tłuste, druga — chude. Jedna jest zadowolona, że przy zakupionym kawałku są chrząstki i błony, druga szuka mięsa bez kości, błon czy tłuszczu. Zobaczymy, dlaczego gospodynie w ten sposób dobierają kawałki mięsa. Ciało zwierzęcia rzeźnego, wypatroszone, odarte ze skóry, z odciętymi racicami, […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Pomiędzy włókna mięśni wrasta tkanka tłuszczowa. Jeżeli skupienia tłuszczu są drobne i gęsto przerastają mięso, mówimy, że jest ono marmurkowate. Takie mięso jest tłuste, a po upieczeniu soczyste. Pod skórą znajduje się warstwa tłuszczu, którą nazywamy kołnierzem. Ta warstwa nie powinna być za gruba, bo kto potrzebuje tłuszczu, kupuje słoninę, kiedy natomiast żąda ktoś mięsa, należy mu się kawałek, w którym przeważa tkanka mięśniowa, a nie tłuszczowa. Mięso poprzerastane jest […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Tłuszczu używamy do przyrządzania niemal wszystkich potraw. Nim więc zajmiemy się obecnie. Wiemy już, że ze wszystkich produktów najwyższą wartość kaloryczną mają produkty tłuszczowe: olej, smalec, słonina, sadło, masło, boczek wędzony i margaryna. W olejach i smalcu znajduje się prawie wyłącznie tłuszcz. Gdy topimy słoninę, sadło, boczek, wówczas tłuszcz się wytapia i oddziela od zrumienionych skwarek. Skwarki nie są tłuszczem. Głównym ich składnikiem jest białko. W czasie topienia produktów tłuszczowych […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Z uwagi na szkodliwe działanie tlenu na witaminy, nie można przenosić kapusty z jednej beczki do drugiej i do zalewania używać osolonej wody zamiast ukiszonego soku. Nie można też kapusty odciskać i pozostawiać na sicie, aby odciekła. Stąd wniosek że im mniej „męczymy” kapustę różnymi zabiegami, tym większą ma ona wartość. Najlepiej podawajmy ją na surowo jako sałatkę, a z odpowiednio doprawionego soku kapuścianego przyrządzajmy zupę, zwaną na Podhalu kwaśnicą, […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Minęło około 500 lat od owej pamiętnej chwili, gdy Krzysztof Kolumb ze swymi towarzyszami wyruszył w podróż, nie domyślając się nawet, że ta wielka wyprawa przez nieznane morza doprowadzi go do odkrycia nowego lądu. W nieznaną drogę, na zachód od Europy, popłynęło przez ocean kilka okrętów, zaopatrzonych w zapasy sucharów, konserw, suszonych ryb i mięsa oraz słodkiej wody. Droga była daleka, trwała długo. Załogi okrętów chorowały ciężko, liczne były wypadki […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Pamiętajcie, że surowe masło zawiera witaminę A, która dopomaga nam do zwalczania zarazków choroby. Surowym masłem należy smarować chleb. Trzeba krasić nim też ziemniaki z wody, zwłaszcza młode, zielony groszek, marchewkę, kalafior, włoską kapustę z wody, fasolkę szparagową i wiele innych warzyw, a także kaszę gryczaną, makaron, ryby z wody. Wszystkie te potrawy mogą być podane chorym gorączkującym np. wskutek zaziębienia, a także małym dzieciom i osobom w starszym wieku. […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Czy znacie takie stare polskie powiedzenie: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”? Ileż to osób oszczędza na najkonieczniejszych wydatkach domowych, aby tylko dzieciom lub chorym kupić zagraniczne, bardzo drogie cytryny, pomarańcze, mandarynki. Ci, którzy tak postępują, nic nie wiedzą o tym, że wystarczy iść w pobliskie zarośla leśne lub nad rów przy drodze, aby zebrać stokroć cenniejsze dla zdrowia i dla każdego dostępne owoce z róż […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Tłuszcz nagrzany do 200° już się częściowo rozkłada, a więc tak mocno ogrzewać go nie należy. (Najwyższa dopuszczalni temperatura nagrzania, w której tłuszcz nie jest jeszcze szkodliwy, wynosi 170°—-180°). Do takiej temperatury możemy ogrzewać niektóre oleje, słoninę, smalec, łój. Te tłuszcze, które są bardziej trwałe, nie dymią, czyli nie rozkładają się w tej temperaturze. Większość tych tłuszczów nie jest też uważana za źródło witamin, nie obawiamy się zatem ich straty […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

W czasie dłuższego przechowywania wartość owoców maleje. Powoli przejrzewają one, tracą witaminy, stają się mdłe i mniej kwaśne. Tam, gdzie mało kwasu, zaczynają mnożyć się i działać bakterie gnilne, tak działa dieta dukana i czasami potrzebne są suplementy diety witaminy. Owoce przejrzałe łatwo gniją. Jabłka dorodne, dojrzałe, ładnie zabarwione spożywamy na surowo. Gorsze sztuki przeznaczamy do przyrządzania potraw. Potraw z dodatkiem jabłek znamy wiele. Wyszukaj je w tej książce i […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Dawniej w Polsce lubiano i uprawiano jarmuż. Staropolskie gospodynie umiały z niego przyrządzać różne potrawy. I my postarajmy się lepiej z nim zaznajomić i przywrócić mu w naszych ogródkach to miejsce, jakie słusznie dawniej zajmował. Pamiętajmy przy tym, że jarmuż uprawiany w miejscach wilgotnych jest smaczniejszy niż z miejsc suchych. Drugim warzywem z grupy IV, odznaczającym się wysoką wartością, jest papryka. Liczne odmiany papryki różnią się od siebie mniejszą lub […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Przed włożeniem do rondla i podlaniem wodą trzeba mięso obsmażyć, aby przyrumienić jego powierzchnię. Nabiera ono wtedy odpowiedniego zabarwienia, a także zapachu. W czasie obsmażania wytwarzają się w mięsie związki, które nadają mu swoisty apetyczny zapach. Dopiero po obrumienieniu mięso ciasno układa się w rondlu odpowiedniej wielkości i dusi w małej ilości wody z różnymi dodatkami, aż do miękkości. Po uduszeniu mięsa, z wywaru sporządza się sos. Mięso można dusić […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Takie napoje, jak kawa i herbata, zaliczamy do używek. Nie przynoszą one ani szkody, ani korzyści, ale sprawiają nam przyjemność. Lubimy je, gdyż podniecają nerwy, pobudzają działanie serca, rozjaśniają umysł, usuwają więc poczucie zmęczenia. Jeśli nie używamy ich za dużo, nie są szkodliwe. W niektórych chorobach serca, wątroby, nerek — są zabronione. „Prawdziwa” kawa i „prawdziwa” herbata są dość drogie, podnoszą więc koszt wyżywienia. Z pożytkiem dla kieszeni możemy je […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Mięso, z którego gospodyni ma przyrządzać pokarmy, powinno być kruche, gdyż tylko wtedy jest ono po przyrządzeniu miękkie, soczyste, smaczne i ma przyjemny zapach. Aby te pożądane cechy uzyskać, otrzymane z uboju mięso wołowe, pochodzące od dorosłych zwierząt, powinno skruszeć, czyli dojrzeć; dojrzewanie trwa kilka dni i powinno się odbywać w chłodnym miejscu. Wołowina, baranina lub zając mogą dojrzewać również w zalewie z octu lub w serwatce. Dojrzewanie mięsa jest […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

W warunkach codziennego życia widujecie często takie mięso, którego tkanka przerośnięta jest błonami, zawiera dużo chrząstek i kości. Mięso tego rodzaju otrzymujemy ze zwierząt albo źle żywionych, albo starych lub spracowanych, których mięśnie są dlatego mało soczyste i silnie obłonione. Zwierzęta, z których w gospodarstwie niewiele już mamy pożytku, oddajemy na ubój. Niełatwo jest z takiego mięsa zrobić smaczną potrawę, trzeba więc nauczyć się najlepszego, najtańszego i najłatwiejszego sposobu przyrządzania […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Nieraz widzimy dzieci blade, z wielkimi głowami, z trudem toczące się na krzywych nogach. Dzieci te mają krzywicę. Wychowują je matki, które nie wiedzą, że krzywica jest chorobą wynikającą z błędnego żywienia dziecka. Jest to bowiem awitaminoza. Dziecko nieumiejętnie żywione nie otrzymuje pokarmów zawierających witaminę D. Witamina D zabezpiecza przed krzywicą. Powoduje ona właściwe wykorzystanie do budowy kośćca i zębów — wapnia i fosforu zawartych w pokarmach. Jeśli matka stosuje […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Nie odbywamy podróży przez pustynię na wielbłądach, ale pomimo to zdarzają się w naszym życiu wypadki odwodnienia. Górnicy w kopalniach węgla często giną z pragnienia, jeśli wybuch spowoduje nagromadzenie się rumowiska z rozsadzonego węgla. Zdarza się, że takie rumowisko odcina im wyjście z kopalni. Chory w wysokiej gorączce traci nadmierne ilości wody. Jeśli jest nieprzytomny, nie może poskarżyć się na pragnienie. Pamiętaj o tym, jeśli stale lub dorywczo jesteś pielęgniarką […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Dobra, słodka, nie piekąca kapusta ma główki średniej wielkości, niezbyt wielkie, twarde i mocno zwinięte. Jeśli nerwy liściowe są bardzo grube, to kapusta nie może się dobrze zwinąć w ścisłe główki, jest więc pożądane, aby główki miały liście o cienkich nerwach. Pęknięcia główek obniżają wartość kapusty, bo przez szczeliny wnika w głąb woda wraz z bakteriami i powietrze, co przyśpiesza psucie się produktu. Największe znaczenie kapusty w naszym żywieniu polega […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Nikt nie chce pić brudnej wody. Brudna woda zawiera ił, glinę, muł i różne zanieczyszczenia. Wśród tych zanieczyszczeń jest dużo różnych drobnoustrojów. Między nimi mogą być także zarazki chorobotwórcze. Najczęściej zdarza się to wtedy, gdy studnia jest płytka i wykopana blisko ustępów, gnojowni, obory itp. W takim wypadku zanieczyszczenia przesiąkają przez ziemię do studni. Taka woda nie nadaje się do picia. W dużych miastach woda jest filtrowana, czyli w filtrach […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

W czasie gotowania z każdego gotowanego produktu przechodzi do wody wiele rozpuszczalnych składników. Z wody powstaje smaczny wywar. Wywar z tkanki mięsnej nazywa sic; rosołem. Rosół gotujemy z dodatkiem włoszczyzny i przypraw, które dodajemy dla polepszenia jego zapachu i smaku. Rosół otrzymujemy najczęściej z wołowiny, cielęciny, drobiu i ryb. Mięso wieprzowe gotowane jest w smaku mdłe. Aby zaostrzyć jego smak, peklujemy je i wędzimy. Należy jednak pamiętać, że rosół, pomimo […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Pięknie wyglądają nasze sady jesienią, gdy gałęzie jabłoni uginają się pod ciężarem czerwonych i żółtych dojrzałych jabłek. Znamy bardzo wiele odmian jabłek. Różnią się one barwą, wielkością, smakiem, kruchością miękiszu. Tym dużym różnicom wielkości i smaku towarzyszą wielkie różnice wartości witaminowej i mineralnej. Mamy tylko parę odmian zawierających nieco większą ilość witaminy C. Należą do nich: Malinowa Oberlandzka, Jonathan, Cesarz Wilhelm, Antonówka. Inne odmiany zawierają mało witamin. Są też takie […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Fosfor w naszym ciele spełnia jeszcze ważniejsze zadania niż wapń. Mówić tu o nich nie będziemy, bo gdy uświadomimy sobie, że jądro każdej komórki zawiera ten pierwiastek, a komórek tych w naszym ciele są miliardy, zrozumiemy, jak wielkie znaczenie ma fosfor. Jądro w komórkach nie próżnuje, lecz przeciwnie, ciągle stoi na straży wzrostu i rozmnażania komórek, a to przecież są zjawiska nieodłączne od życia. Ponieważ jednak pokarmy nasze zawierają więcej […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Alkohol odciąga wodę nie tylko z przewodu pokarmowego, lecz i z innych komórek naszego organizmu. Dlatego człowiek po przepiciu ma ogromne pragnienie, które trudno ugasić. Wódka szybko przenika tkanki i dostaje się do nerwów i mózgu zatruwając je, co jest przyczyną tego, że alkohol powoduje utratę przytomności. Powiedziawszy po prostu, alkohol odbiera rozum, a że rozum różni człowieka od zwierząt, więc pijany człowiek jest na poziomie nierozumnego zwierzęcia. Śmiało można […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Oprócz mleka i wody pijemy wiele innych napojów. Możemy je podzielić na alkoholowe i bezalkoholowe. Do napojów alkoholowych należą: wódka, piwo, wino. Są też wódki gatunkowe, np. koniak, arak, rum, likiery, nalewki, ratafie. Do napojów bezalkoholowych należą: woda sodowa, różne lemoniady, oranżady, soki owocowe pitne i wiele innych napojów owocowych i mleczno-owocowych, a ponadto kawa, herbata i kakao. Bez wody żyć nie możemy, wódka zaś prowadzi do chorób i przedwczesnej […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Gleby piaszczyste są jałowe i rośliny źle na nich rosną, bo mało tam znajdują składników odżywczych. Jeśli deszcze wypłuczą z gleby składniki mineralne i woda wraz z nimi wsiąknie głęboko, powstaje nieurodzajna gleba „zbielicowana”, gdyż barwa jej jest jaśniejsza niż barwa żyznej, czarnej ziemi. Szczątki roślinne i zwierzęce oraz nawozy mineralne użyźniają glebę, zwiększając w niej ilość niezbędnych dla roślin składników, wśród nich — soli mineralnych. A zatem rośliny nie […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Nie wyobrażajcie sobie, że domowe wino owocowe jest nieszkodliwe. Jest ono tak samo szkodliwe, a nawet nieraz zawiera wyższy procent alkoholu niż wino otrzymane przemysłowo. Na wszystkie zabawy, a zwłaszcza na zabawy młodzieżowe, powinniście przygotować wyborne, orzeźwiające napoje bezalkoholowe. Jeśli jesteście pomysłowi, sami potraficie wymyślać sposób przyrządzania wielu różnych napojów orzeźwiających, zależnie od waszych możliwości. Wierzcie, że napoje te będą smakowały gościom. Ustrzeż dziecko przed nieszczęściem alkoholizmu. Nigdy nie dopuszczaj […]

Kategorie: Zdrowe Odżywianie

Dieta na dobry humor powinna zastąpić objadanie się tuczącymi przekąskami, fast foodami i słodyczami, które zawierają mnóstwo tłuszczu i niezdrowych węglowodanów. Dieta na dobry humor jest programem żywienia, który można stosować szczególnie w okresach, kiedy nasz organizm potrzebuje dużo węglowodanów i tłuszczy, lecz tych zdrowych, między innymi zimą i jesienią.     Przykładowe menu: Dzień I Śniadanie: mały, odtłuszczony jogurt naturalny bez dodatku cukru, 1 banan, niewielka mandarynka, 1 mała […]

Kategorie: Diety z menu

Szybko realizowana d

Funkcjonowanie skuteczne w zakresie biznesu gastronomicznego musi być teraz przygotowane […]

Najlepsza lokalna Po

Kiedy będziemy poszukiwać pomocy w zakresie odżywiania? Na pewno mnóstwo […]

Dobrze działająca

Komu teraz potrzebne są płyty punkty dietetyczne jeśli co chwilę […]

Jak działa współc

Funkcjonowanie nowoczesnego dietetyka będzie na pewno polegać głównie na działalności […]

Czy nam zagraża cho

Bardzo zła dieta może nam rzeczywiście narobić dużych kłopotów w […]

Jak zadbać o atrakcyjną sylwetkę?
Jak wiadomo, atrakcyjny wygląd odgrywa dzisiaj bardzo ważną rolę. Na jego podstawie jesteśmy oceniani przez nasze otoczenie zarówno prywatne jak i zawodowe. Wyznacznikiem atrakcyjnego wyglądu jest między innymi szczupła sylwetka. Zgrabne i wysportowane ciało z pewnością nie umknie niczyjej uwadze i zawsze zostanie odebrane w sposób bardzo pozytywny. Sposobów na uzyskanie ładnego wyglądu jest naprawdę wiele. Jedni decydują się na bardzo intensywne treningi, inni natomiast decydują się na zmianę dotychczasowych nawyków żywieniowych. Oczywiście dieta nie jest pojęciem jednoznacznym, ponieważ jak wiadomo, diety mogą być restrykcyjne, które mogą w znacznym stopniu osłabić nasz organizm.
Na stronach internetowych nie brakuje opisów diet, które nie dostarczają do naszego organizmu podstawowych składników odżywczych. Dużo osób decyduje się na ich stosowanie, wskazując przede wszystkim na doskonałe efekty, jakie można uzyskać w krótkim czasie. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że efektem ubocznym jest bardzo często efekt jo-jo, czyli najbardziej niepożądany wynik szybkiego i nieodpowiedniego odchudzania. W życie wchodzi pojęcie zdrowego odżywiania, ponieważ jak wiadomo, obecnie wskazuje się na to, aby zmienić sposób przygotowania posiłków, a także wprowadzić do życia zdrowe potrawy. Przykładowe menu można bez trudu znaleźć w sieci. Okazuje się, że przepisy są bardzo proste, a jednocześnie smaczne i szybko przypadną do gustu wszystkim domownikom. Oczywiście warto stosować się do takich zasad jak jedzenie mniejszych porcji, a także unikanie spożywania posiłków trzy godziny przed snem. Bardzo ważne będzie także wyeliminowanie z codziennego życia Fast- foodów oraz słodyczy, ponieważ jak wiadomo, to właśnie one wpływają w dużej mierze na gromadzenie się tkanki tłuszczowej. Bardzo ważny jest także sposób przygotowania posiłków. Należy w miarę możliwości zrezygnować ze smażenia, a zastąpić je grillowaniem, gotowaniem na parze i pieczeniem. Takie metody są dużo zdrowsze. Osoby posiadające problem z dużą nadwagą, powinny skonsultować się z dietetykiem.